Varsling af repræsentantskabsmøde

Varsling af repræsentantskabsmøde

Endelig indkaldelse til Repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2017 .

Endelige dokumenter tilføjet 20. april

Skrevet af Allan B. Christensen - 2018-03-10 10:16:00

Repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes §15 indkaldes herved endeligt til ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2017 i Squash Center Danmark, Sønder Boulevard 17 A, 5000 Odense. Bemærk, at mødet er rykket en dag fremog afholdes på finaledagen i slutspillet ii DM for hold, som ligeledes foregår i Squash Center Danmark.

Repræsentantskabsmødet starter kl. 09.30

Frokost serveres undervejs

Foreløbig dagsorden for repræsentantskabsmødet:

1. Valg af dirigent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år.

Ved ny valg af bestyrelsesmedlemmer vælges medlemmerne for et eller to år,således at halvdelen (nedrundet ved ulige antal) af bestyrelsensmedlemmer er på valg det efterfølgende år.

6. Valg af Appeludvalg:

- I ulige år:

Op til 2 medlemmer for 2 år.

1 suppleant for to år

7. Valg af revision:

Valg af revision:

- Statsaut. eller registreret revisor for 1 år

- 2 kritiske revisorer for 2 år.

-1 vælges i lige år og 1 i ulige år

- 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år.

8. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted.

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmøderne, skal indsendes så betids, at de er bestyrelsen i hænde senest fire uger før mødets afholdelse. Den endelige dagsorden, vedlagt bestyrelsens årsberetning og regnskabsrapport - samt eventuelt indkomne forslag, skal offentliggøres mindst 3 uger før mødet på forbundets hjemmeside.

Se reglerne for repræsentantskabsmødet i vedhæftede dokument


Dokumenter tilføjet 20. mart 2018 med endelig indkaldelse.

1) Bestyrelsens beretning.

2) Foreløbigt regnskab 2017. Revisionen har endnu ikke afsluttet sit arbejde. Det reviderede regnskab offentliggøres, når det foreligger.

3) Endelig strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund, til diskussion som underpunkt under bestyrelsens beretning.

Kritiske revisorers rapport offentliggøres, når den foreligger.

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på repræsentantskabsmødet.

Tilmelding til repræsentantskabsmødet skal ske på Squashportalen.

Helle Carlsens, Danmarks Idrætsforbund, forventes at deltage i repræsentantskabsmødet,


Tilføjet 18. april 2018:

Endeligt regnskab


Tilføjet 20. april 2018:

Revisionspåtegning

Statusprotokollat

Årsregnskab 2017 - endeligt

Beretning - endelig


Samlet bilagspakke til download (zip)


Indlæser Samtale