Organisation

Forbundets opbygning

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af repræsentanter fra medlemsklubberne og bestyrelsen. Repræsentantskabet er Dansk Squash Forbund (DSqF) øverste myndighed og har ansvaret for at vælge medlemmer til DSqF's bestyrelse, godkende DSqF's virksomhedsplan samt budgettet. Repræsentantskabet er sammen med bestyrelsen ansvarlig for at godkende de fremadrettede strategier for dansk squash.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet: Bestyrelsen er ansvarlig for at hjælpe repræsentantskabet med at formulere de langsigtede planer for dansk squash og beslutte, hvordan disse planer skal realiseres. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde og opdatere DSqF’s virksomhedsplan samt budgettet.

Bestyrelsen er om muligt repræsenteret i alle udvalg nedsat af bestyrelsen, og godkender de enkelte udvalgs kommissorier og evt. budgetrammer. Bestyrelsen har det politiske ansvar for forbundskontoret og er med til at fastsætte forbundskontorets arbejdsopgaver, arbejdsbeskrivelser. Det er ligeledes bestyrelsens ansvar at sikre, at forbundskontoret kan administrere ud fra klare beslutninger/regler.

Udvalg

Bestyrelsen kan på eget initiativ oprette udvalg til at varetage opgaver på afgrænsede områder, som f.eks.

- Talent - og eliteudvalg

- Turneringsudvalg

- Juniorudvalg

- Breddeudvalg

- Markedsføringsudvalg

- Uddannelsesudvalg

Turneringsudvalget nedsættes af det årlige Turneringsrepræsentantskab og refererer til dagligt til bestyrelsen.

Endvidere kan bestyrelsen nedsætte tidsbegrænsede projektgrupper til løsning af opgaver, der ikke er af blivende karakter.

Appeludvalg

Appeludvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DSqF's love, regler og reglementer m.v. Appeludvalget er ankeinstans for sager behandlet i DSqF's øvrige instanser. Enhver person, klub eller organisation under DSqF kan indberette sager til Appeludvalget, hvis der forinden er truffet afgørelse af anden DSqF-instans.

Kritiske revisorer

De 2 kritiske revisorer, som vælges direkte af repræsentantskabet, har til opgave at kontrollere, at forbundets midler anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der er besluttet af repræsentantskabet ved budgettets vedtagelse. De kritiske revisorer får lejlighed til at gennemgå samtlige regnskabsbilag, når den tekniske revisor har afsluttet sit arbejde. Normalt vil der i forbindelse med gennemgangen være lejlighed til at stille opklarende spørgsmål til repræsentanter fra bestyrelse eller administration.

De kritiske revisorers bemærkninger til det forløbne år fremgår af en rapport, der udsendes til klubberne sammen med regnskab og øvrigt materiale op til forårets repræsentantskabsmøde. Der er desuden tradition for, at de kritiske revisorer fremlægger materialet på selve repræsentantskabsmødet.